استرس در زبان انگلیسی

در بيشتر ديکشنريها براي نشان دادن استرس در زبان انگلیسی (stress) از علامت  ‘  استفاده می‌کنند. گاهی هم از حروف بزرگ استفاده می‌شود. به عنوان مثال به کلمه‌های زير دقت کنيد:

magazine /,mægə’zi:nBuddy

letter /‘letərBuddy

در کلمه اول استرس روی سيلاب (يا بخش) سوم (zine-) و در کلمه دوم روي سيلاب اول (let-) قرار دارد.

هر کلمه انگلیسی که دارای دو يا چند سيلاب باشد، حتماً دارای يک سيلاب استرس دار نيز می‌باشد:

‘yellow (= YEL + low)  Buddy

sham’poo (= sham + POO)  Buddy

com’puter (= com + PU + ter)  Buddy

دیکشنری کمبریج

 

تغيير استرس کلمات

استرس در زبان انگلیسی: بسياري از کلمات در زبان انگلیسی به دو صورت اسم و فعل (هر دو) به کار می‌روند. تلفظ بسياری از اين نوع کلمات، چه به صورت اسم به کار روند و چه به صورت فعل هميشه يکسان است. مثلاً در کلمه sur’prise که هم به معني «غافلگيری» و هم به معنی «غافلگير کردن» می‌باشد، استرس همواره روی سيلاب دوم (prise-) قرار دارد.

اما بعضي از اين کلمات دو حالتی، اسم و فعل هر کدام – از لحاظ محل قرار گيری استرس – تلفظی متفاوت دارند. مهمترين اين کلمات در جدول زير آورده شده‌اند:

 

اسم

فعل

معنی

‘conduct

con’duct

رهبری – رهبری کردن

‘conflict

con’flict

زد و خورد- زد و خورد کردن

‘decrease

decrease

کاهش – کاهش يافتن

‘contest

contest

رقابت – رقابت کردن

‘contrast

contrast

فرق – فرق داشتن

‘escort

escort

نگهبان – نگهباني کردن

‘export

export

صدور – صادر کردن

‘import

import

ورود – وارد کردن

‘increase

increase

افزايش – افزايش يافتن

‘insult

insult

توهين – توهين کردن

‘permit

permit

اجازه – اجازه دادن

‘present

present

هديه – هديه دادن

‘progress

progress

پيشرفت – پيشرفت کردن

‘protest

protest

اعتراض – اعتراض کردن

‘rebel

rebel

شورش – شورش کردن

‘record

record

ثبت – ثبت کردن

‘suspect

suspect

مظنون – مظنون بودن

‘transfer

transfer

انتقال – انتقال دادن

‘transport

transport

حمل و نقل – حمل کردن

‘upset

up’set

واژگوني – واژگون کردن