اسمها

اسمها گسترده‌ترين اقسام کلمات را تشکيل مي‌دهند. بطور کلی‌ در زبان انگليسی‌ مي‌توان اسامی‌ را در دو دسته طبقه‌بندی‌ کرد: اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غير قابل شمارش:

اسامی‌ قابل شمارش آن دسته از اسامی‌ هستند که می‌توانند شمرده شوند. اين بدين معنی‌ است که مي‌تواند بيش از يکی‌ از آنها وجود داشته باشد.

اسامی‌ غير قابل شمارش اسامی‌ هستند که قابل شمردن نيستند (مانند water يا آب). اين اسامی‌ تنها بصورت مفرد بکار می‌روند و حالت جمع ندارند.

 

چند مثال

1- اسامی‌ قابل شمارش:

 

جمع

مفرد

the boys

the boy

some answers

an answer

those cars

that car

 

2- اسامی‌ غير قابل شمارش:

 

paper, wood, coal, silk, wool, cotton

بسياری‌ از مواد و مصالح

gold, iron, silver, steel

فلزات

fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread

مواد غذايی‌

water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen

مايعات و گازها

money, music, noise, land, hair, ice, snow

چيزهای‌ ديگر

 

ويژگيهای‌ اسامی‌ قابل شمارش و غير قابل شمارش

اسمهای‌ قابل شمارش:

1- مي‌توانند به دنبال an، a يا one بيايند.

2- مي‌توانند به دنبال these، few، many و those بيايند.

3- مي‌توانند به دنبال يک عدد (مثلاً two ،three و …) بيايند.

مثال:

غير قابل شمارش

قابل شمارش

(not: … a good work.)

I have a good job.

(not: … Those foods.)

Those meals were delicious.

(not: … two breads.)

I bought two loaves.

 

اسمهای‌ غير قابل شمارش:

1- نمي‌توانند با حروف تعريف نامعين (a و an) بکار روند، بلکه بايد با some مورد استفاده قرار بگيرند.

2- مي‌توانند به دنبال much و little بيايند.

3- به راحتی‌ می‌توانند به دنبال اصطلاحاتی‌ از قبيل most of the، all of the، all the و half the بيايند.

مثال:

 

قابل شمارش

غير قابل شمارش

(not: … made of trees.)

It’s made of wood.

(not: … too much vehicle.)

There’s too much traffic.

(not: … all the table.)

I sold all the furniture.

 

چند نکته

1- می توان بسياری‌ از اسمهای غير قابل شمارش را با استفاده از بعضی کلمات و عبارات، به قابل شمارش تبديل کرد. از جمله می‌توان به
 a piece of ، a bit of ، a little bit of،‌ pieces of و bits of اشاره کرد:

  • I bought a piece of furniture at the market.

  • I want to give you two bits of advice.

2- لغت news مانند يک اسم جمع به نظر مي‌رسد، ولی در حقيقت يک اسم مفرد غير قابل شمارش است:

  • There is no important news in the newspapers.

جمع

بيشتر اسمها قابل شمارش هستند و می‌توانند به صورت جمع درآيند. معمولاً برای‌ اينکه يک اسم مفرد به صورت جمع درآيد، يک s- به انتهای‌ آن اضافه می‌کنيم:

cat cats

face faces

boy boys

ولی‌ آن دسته از اسامی‌ که به ch، x، z، s يا sh ختم می‌شوند، es- می‌گيرند:

bus buses

box boxes

brush brushes

watch watches

در ضمن اسمهايی‌ که به يک حرف بي‌صدا و y ختم می‌شوند، y را حذف کرده و به جای‌ آن ies می‌گذاريم:

baby babies

country countries

fly flies

try tries

اسامی‌ جمع بی‌قاعده

1- بعضی‌ از اسمها را با تغيير حروف صدادار آنها، به حالت جمع در می‌آوريم:

مفرد

جمع

 

 

 

man

men مرد(ها)
woman

women زن‌(ها)
mouse

mice موش(ها)
foot

feet پا(ها)
tooth

teeth دندان(ها)
goose

geese غاز(ها)

 

2- در بسياری‌ از اسمهايی‌ که به f- يا fe- ختم می‌شوند، هنگام جمع اين f- يا fe- به ves- تبديل می‌شود:
 

calf calves

گوساله(ها)

leaves

leaf → leaves

 

half

halves نيمه‌(ها)
knife

knives چاقو(ها)
leaf

leaves برگ(ها)
life

lives جان(ها)
loaf

loaves قرص(های‌) نان
shelf

shelves قفسه(ها)
thief

thieves دزد(ها)
wife

wives همسر(ها)
wolf

wolves

گرگ(ها)

3- اسم بعضی‌ از حيوانات در حالت جمع هيچ تغييری‌ نمی‌کند:

deer:  آهو – آهوها

sheep:  گوسفند – گوسفندها

fish:  ماهی‌ – ماهیها

و نيز آن دسته از اسامی‌ مليتها که به ese- يا ss- ختم می‌شوند:

 

a Chinese
يک چينی‌

two Chinese
دو چينی‌
one Swiss
یک سوييسی‌

some Swiss
چند سوييسی‌

 

همچنين آن دسته از اسامی‌ که به اعداد و مقياسها اشاره مي‌کنند، هنگاميکه بعد از يک عدد و … واقع می‌شوند:

two hundred

three dozen

4- بسياری‌ از اسمهايی‌ که ريشه خارجی‌ دارند (مثلاً لاتين، فرانسه يا يونانی‌)، گاهی‌ حالت جمع خود را حفظ می‌کنند:
 

cactus

cacti/cactuses

octopus

octopi/octopuses
syllabus

syllabi/syllabuses
alga

algae
larva

larvae
nebula

nebulae
index

indices/indexes
analysis

analyses
thesis

theses
phenomenon

phenomena

 

حالت ملكی‌

اسمها دارای‌ يك حالت ملكی‌ می‌باشند كه در آن به اسمهای‌ مفرد (و نيز اسامی‌ جمعی‌ كه به s ختم نمي‌شوند) s’ و به اسامی‌ جمع ‘- (يک آپاستروف) اضافه می‌شود:

  • my daughter’s room  اتاق دخترم
  • my daughters’ room  اتاق دخترهايم
  • men’s clothes  لباسهای‌ مردانه
  • your friend’s new car  ماشين جديد دوستتان
  • the boy’s teacher  معلم آن پسر
  • the students’ hostel  خوابگاه دانشجويان

 

حالت ملکی‌ را اغلب به صورت ديگری‌ هم می‌توان بيان کرد:

(قاعده: X‘s Y= the of X)

my daughters’ room = the room of my daughters

the ship’s side = the side of the ship

اما بهتر است آنجا که صحبت از انسان، گروههای‌ انسانی‌ (مانند دولتها، کميته‌ها، هيئتها و…)، کشورها، حيوانات و… به ميان می‌آيد از همان ساختار X‘s Y استفاده شود.