اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی (یا در هر زبان دیگری) را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد: اعداد اصلی یا Cardinal Numbers که همان اعداد معمولی هستند و اعداد ترتیبی یا Ordinal Numbers که ترتیب قرار گرفتن چیزی را در یک ردیف یا سری نشان می دهند (مثلا “بیست و هفتم”).

در جدول زیر با هر دو نوع اعداد آشنا شده و هم زمان تلفظ صحیح آنها را فرا می گیرید:

 

Ordinal Numbers

 

first  

second 

third 

fourth 

fifth 

sixth

seventh

eighth

ninth

tenth

eleventh

twelfth

thirteenth

fourteenth

fifteenth

sixteenth

seventeenth

eighteenth

nineteenth

twentieth

thirtieth

fortieth

fiftieth

sixtieth

seventieth

eightieth

ninetieth

hundredth

thousandth

millionth

billionth

Cardinal Numbers

0      zero, nought

1      one

2      two

3      three

4      four

5      five

6      six

7      seven

8      eight

9      nine

10    ten

11    eleven

12    twelve

13    thirteen

14    fourteen

15    fifteen

16    sixteen

17    seventeen

18    eighteen

19    nineteen

20    twenty

30    thirty

40    forty

50    fifty

60    sixty

70    seventy

80    eighty

90    ninety

100    a hundred (one hundred)

1000 a thousand

        a million

        a billion

یک نکته

اعدادی که بعد از hundred می آیند، در زبان انگلیسی بریتانیایی با and همراه می شوند ولی در انگلیسی آمریکایی معمولا and را به کار نمی برند:

     British English
     120 =   one hundred and twenty

     American English
     120 =   one hundred twenty

Number Generator

Type in the desired number to see how to spell it:

  Number Generator


Reading Large Numbers in English Language: