تلفظ حروف الفبای انگلیسی

جدول حروف الفبای انگلیسی با تلفظ

e

/i:/

d

/di:/

c

/si:/

b

/bi:/

a

/eɪ/

j

/dʒeɪ/

i

/aɪ/

h

/eɪtʃ/

g

/dʒi:/

f

/ef/

o

/əʊ/

n

/en/

m

/em/

l

/el/

k

/keɪ/

t

/ti:/

s

/es/

r

/ɑ:r/

q

/kju:/

p

/pi:/

y

/waɪ/

x

/eks/

w

/’dʌblju:/

v

/vi:/

u

/ju:/

 

z

/zed ||  zi:/

alphabet cubes

zed تلفظ بريتانيايي و :zi تلفظ آمريکايی حرف z است.

 

مرتب سازی حروف الفبا بر اساس اصوات

       

k
/keɪ/

j
/dʒeɪ/

h
/eɪtʃ/

a
/eɪ/

/eɪ/

v
/vi:/

t
/ti:/

p
/pi:/

g
/dʒi:/

e
/i:/

d
/di:/

c
/si:/

b
/bi:/

/i:/

 

z
/zed/

x
/eks/

s

/es/

n
/en/

m
/em/

l
/el/

f
/ef/

/e/

           

y
/waɪ/

i
/aɪ/

/aɪ/
             

o
/əʊ/

/əʊ/
         

w
/’dʌblju:/

u
/ju:/

q
/kju:/

/u:/
             

r
/ɑ:r/

 

/ɑ:/

 


دیکشنری کمبریج