تلفظ پایانه های s و ed

پایانه ها (يا پسوندهای) s و ed دو تا از متداول‌ترين پايانه‌ ها (endings) در زبان انگليسی هستند. قواعد تلفظ آنها تغيير ناپذير است و برای انواع مختلف کلمات يکسان است.

 

کاربرد پايانه s

پايانه s چهار کاربرد مختلف دارد:

 

کاربردها

تلفظ

صدای /S-/

صدای /Z-/ صدای /IZ-/

اسامی جمع

act acts

day days voice voices

حالت ملکی

Mark Mark’s Ann Ann’s James James’s
افعال سوم شخص مفرد

like likes

lead leads teach teaches
حالت مخفف
 is و has
it is it’s

she is she’s

 

نحوه تلفظ پايانه s

1- در کلماتی که به يکی از صداهای /∫/، /ʒ/، /t∫/، /dʒ/، /s/ و /z/ ختم می‌شوند، پايانه صدای /IZ-/ می‌دهد:

refuses, passes, judges, watches, garages, wishes

 

2- پس از حروف صدادار و نيز کلماتی که به يکی از صداهای زیر ختم می‌شوند، پايانه s صدای /z-/ می‌دهد:

/b/، /d/، /g/، /v/، /δ/، /m/، /n/، /ŋ/، /l/ و /r/:

boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars

 

3- پس از حروف بی‌صدای /p/، /t/، /k/، /f/ و /θ/ پايانه صدای /s-/ می‌دهد:

cups, cats, walks, laughs, tenths.

 

کاربرد پايانه ed

پايانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:

 

کاربرد

تلفظ
صدای /Id-/ صدای /d-/ صدای /t-/

حالتهای گذشته افعال

need needed

want wanted

fill filled

need needed

work worked

help helped

 

نحوه تلفظ پايانه ed

1- پس از يک /d/ يا /t/، پايانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:

landed, started, visited, demanded

 

2- پس از حروف صدادار و نيز حروف بي‌صدای /b/، /g/، /v/، /δ/، /z/، /ʒ/، /tʒ/، /m/، 
/n/، /ŋ/، /l/ و /r/،  پايانه ed صدای /d-/ می‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

 

3- پس از بقيه حروف بی صدا، يعنی /p/، /k/، /f/، /θ/، /s/، /∫/ و /∫t/ پايانه ed صدای /t-/ می‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched

 


دیکشنری کمبریج