حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین یا نکره (Indefinite article) شامل a و an می‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بی‌صدا بکار می‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 

چند نکته

1- در کلماتی مانند honest، hour، honor و … حرف h تلفظ نمی‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار می‌گيرد:

an hour, an honorable man

2- كلماتی مانند useful، unit، university، union، European و … با اينکه با حروف صدادار شروع می‌شوند، ولی حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ می‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار می‌گيرند:

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می‌آيند:

a book, a happy boy, a famous actor

برای اسامی جمع، بجای a يا an، يا از some استفاده می‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌ای را بکار نمی‌بريم:

  • It’s a cat.  It’s a dog.  And it’s a monkey.
    but: These are all animals.

  • a horse,  some horses

موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (a يا an)

1- هنگاميکه برای اولين بار به کسی يا چيزی اشاره می‌کنيم از a يا an استفاده می‌کنيم. اما وقتی که به همان چيز دوباره اشاره می‌شود، بايد از the استفاده کرد:

•  I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn’t fit me.

ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولی همسرم فکر می‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.
 

•  Once I had a really big dog. But the dog wasn’t very useful, so I gave the dog to a friend.

زمانی يک سگ خيلی بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلی مفيد نبود، برای همين سگ را به يک دوست دادم.

 

2- وقتی كه به يك چيز مفرد اشاره می‌شود از a يا an استفاده می‌کنيم. در اين حالت همان معنی one يا «يک» را می‌دهد (در مقايسه با three، two و …):

  •  I’d like an apple and two oranges.

  •  Yesterday I bought three pencils and a notebook.

3- در اصطلاحات عددی خاص:

 

 a dozen  يک دوجين 

 a hundred  صدتا 

 a thousand  هزارتا 

 a million  يک ميليون

 a half  يک دوم

 third  يک سوم

 an eighth  يک هشتم

 couple  يک جفت

 

4- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه:

الف. همراه با اسامی شغلها:

  •  She’s a doctor.

  •  My father is a teacher.

  •  Are you an engineer?

 

ب. همراه با مليتها و مذاهب:

  •  I’m an Iranian.

  •  You are Chinese.

  •  She is a Catholic.

5- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت:

  a few (of)  a lot (of)
  a little (of)  a (great) deal (of)
  a bit (of)  a number (of)

 

6- همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such:

    What a beautiful day!  (!چه روز زيبايی)

    What a strange friend you have!   (!عجب دوست عجيبی داری)

    Such a pity!  (!چه حيف شد)