زمان حال استمراری

Present continuous زمان حال استمراری

ساختار

coming

doing

going

taking

‘m

am

I

‘re

are

You         
We
They

‘s

is

He
She
It

کاربرد زمان حال استمراری

1- براي بيان عملی که هم‌اکنون جريان دارد:

زمان حال استمراری

• She is watching the TV.

• He is working at the moment.

• They are running.

2- برای بيان عملی يا موقعيتی که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

• I‘m reading an exciting book.

• He is learning Arabic.

(توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

3- برای بيان قراری تعيين شده در آينده:

• I am meeting him at the park.

4- برای بيان كار يا شرايطی موقتی:

 • I‘m living in a small flat now, but I’m trying to find a better one.

در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم يک بهترش را پيدا کنم.


نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)

1- افعالی که به يک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

come, coming     take, taking     write, writing

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، اين قاعده صدق نمی‌کند:

agree, agreeing     see, seeing

2- در افعال يک بخشی (يک هجايی) که دارای يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدامی‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

running, stopping, getting

ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد، تکرار نمی‌شود:

showing, enjoying


 

افعال غیر قابل استفاده در زمان حال استمراری در انگلیسی
فهرست افعالی که معمولا در حالت استمراری استفاده نمی شوند.
Present Continuous
The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. more
https://www.grammarly.com/blog/present-continuous/