زمان حال ساده

Present Simple

ساختار

جمع
go, We
Play, You
don’t work They
مفرد
go, play, don’t work I, You
goes, plays, doesn’t work He, She, It

کاربرد زمان حال ساده

زمان حال ساده يکی از متداول‌ترين زمان ها در زبان انگليسی مي‌باشد که برای مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- برای بيان عملی که هميشه تکرار می‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

I go to school by bus • I go to school by bus.

• We get up at 9 A.M.

• ‘Does he smoke?’ ‘No, he doesn’t.’
.آیا او سیگار می کشد؟ نه نمی کشد

• She drinks tea at breakfast.

• She runs every day.

او هر روز می دود.

 

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

• The Earth orbits the Sun.
(زمین به دور خورشید می گردد)

• I come from Iran.

• Some animals migrate in winter.

(.بعضی از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند)

• The sun shines from the east and sets in the west.

خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می کند.

 

3- برای بيان حقيقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

• I work in a shop.

• She lives in a small cottage.  

یک نکته

زمان حال ساده اغلب با قيد های تکرار مورد استفاده قرار مي‌ گيرند. مهمترين قيدهای تکرار (frequency adverbsعبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always

0% – – – – – – – – – – – – – – – 50% – – – – – – – – – – – – – – – 100%

 

• I usually play football with my friends.

• I never go shopping.

Sometimes she plays the piano for us.

 


نکاتی در مورد هجی (verb + s)

1- افعالی که به x, ch, sh, ss و o ختم می‌شوند، به جای es ، s می‌گيرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن حرف بی‌صدايی بيايد، y به ies تبديل می‌شود:

try, tries     hurry, hurries     fly, flies

ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s می‌گيرند:

plays, buys, enjoys