زمان گذشته استمراری

Past continuous زمان گذشته استمراری

ساختار

walking

playing

fishing

was

wasn’t

I,  he, she, it

were

weren’t

you, we, theyجملات پرسشی:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

wasn’t

you, we, they

were

weren’t

کاربرد

از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.

زمان گذشته استمراری Past continuous

• I‘m reading an exciting book. (.دارم کتاب هیجان انگیزی می خوانم)

• He is learning Arabic. (.دارم عربی یاد می گیرم)

به طور کلی «گذشته استمراری» در موارد زير به کار می‌ رود:

1- برای بيان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است:

• ‘What were you doing at 9.00?’  ‘I was having breakfast.’

ساعت 9 چه کار می‌کرديد؟ داشتم صبحانه می‌ خوردم.

 

2- برای بیان کار يا فعاليتی در گذشته که به وسيله چيزی قطع شده باشد:

• The phone rang when I was watching TV.

وقتی داشتم تلويزيون تماشا می‌ کردم، تلفن زنگ زد.

• While I was driving home, my car broke down.

هنگامي که داشتم به خانه بر می‌ گشتم، ماشينم خراب شد.

 

3- برای بيان کار يا فعاليتی به پایان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده را بيان می‌ کند):

• I was reading a book during the flight. (I didn’t finish it)

but: I read a book during the flight. (I finished it)


 

The past continuous is made from the past tense of the verb be and the –ing form of a verb. We use the past continuous to talk about the past or to show that something continued for some time or to show that something continued for some time: Click to Learn More!!