زمان گذشته ساده

Past Simple زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده یا برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند و نیز برای بيان عادت يا شرايطی در گذشته استفاده می شود.

ساختار زمان گذشته ساده

(last week)
(yesterday)

worked I, we, you,
he, she, …
played
heard
پرسشی

work…?

play…?

hear…?

I, we, you, he, she, … Did
منفی

work…

play…

hear…

didn’t
did not

I, we, you, he, she, …

کاربرد

گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد:

1- برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده است:

  • We met last week.
  • He left yesterday.

 

2- برای بیان کارهايی که پشت سر هم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند:

• I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...

 

3- برای بيان عادت یا شرايطی در گذشته:

• When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

• Every day he walked in the jungle to search for it.

 

نکاتی در مورد هجی (verb + ed)

1- هنگامی که فعلی به e ختم می شود، فقط d اضافه می کنیم:

loved, hated, used

2- افعال يک هجايی (يک بخشی) که به ترتيب شامل يک حرف صدا دار و يک حرف بی‌ صدا می‌ باشند، حرف بی‌ صدای آخر تکرار می‌ شود:

stopped, planned, robbed

ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌ صدای آخر تکرار نمی‌ شود:

looked, cooked, seated

اگر حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد نيز تکرار نمی‌ شود:

played, rowed, showed


 

With most verbs, the past tense is formed by adding –ed:

But there are a lot of irregular past tense forms in English. Here are the most common irregular verbs in English, with their past tense forms: Click to Learn!