ساعت در زبان انگلیسی

راه های مختلفی برای بیان ساعت در زبان انگلیسی وجود دارد، اما پیش از هر چیز به طریقه پرسیدن ساعت می پردازیم:

پرسيدن ساعت

ساعت در زبان انگلیسی

• What time is it?

• What’s the time, please?

Can you tell me the time, please? 

 

راه های بيان ساعت در زبان انگلیسی

1- استفاده از past و to

a quarter past two

half past two

 

 

five past two


twenty to three


five to three


a quarter to three


وقتي عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 5، 10، 15، 20 و … قرار نمی‌گيرد (مثلاً 12، 24 و …) در اين صورت از minutes استفاده می‌شود:

 


ساعت در زبان انگلیسی

four minutes past three


ساعت در زبان انگلیسی

six minutes to one


2- استفاده از ساختار hour+minutes

  It’s seven thirty  (7:30)

  It’s five twenty-five (5:25)

  It’s two fourty-two (2:42)

  It’s nine fifty-three (9:53)

 

3- استفاده از o’clock

وقتي ساعت کامل می‌ شود (عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 12 قرار می‌گيرد)، از o’clock استفاده می‌شود:

It’s two o’clock

 

 

 

 

4- استفاده از .a.m و .p.m

وقتي که بخواهيم روز يا شب را مشخص کنيم از .a.m (قبل از ظهر) و .p.m (بعد از ظهر) استفاده می‌ کنيم:
 

It’s two p.m.

It’s two a.m.

DocuSign فایل PDF این مطلب را دانلود کنید:

Adobe Acrobat Reader  http://dl.zabanamoozan.com/PDF_files/time_ZabanAmoozan.com.pdf       


https://www.instagram.com/p/Bq5gcwxHse1