صفات تفضیلی و عالی

بیشتر صفات می‌توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن er- یا more) و عالی (با افزودن est- یا most) را داشته باشند. در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت.

عالی

تفضیلی

 

the largest بزرگترین

larger بزرگتر

large بزرگ

the tallest بلندترین

taller بلندتر

tall بلند

the most beautiful زیباترین

more beautiful زیباتر

beautiful زیبا

 

1- نحوه ساخت صفات تفضیلی:

الف- با افزودن er- به انتهای صفات یک هجایی:

old older

brightbrighter

ب- با افزودن more به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult more difficult

interesting more interesting

2- نحوه ساخت صفات عالی:

الف- با افزودن est- به انتهای صفات یک هجایی

old oldest

bright brightest

ب- با افزودن the most به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult the most difficult

interesting the most interesting

 

صفات نامنظم

عالی

تفضیلی

 

the best

better

good

the worst

worse

bad

the furthest

further

far

the least

less

little

many

more

the most

much

more

the most

old

older/elder

the oldest/eldest

 

 

چند نکته املایی

1- صفاتی که به y ختم می‌شوند، حتی اگر چند هجایی باشند نیز از همان قواعدی استفاده می‌کنند که برای صفات یک هجایی بکار می‌روند، اما باید توجه داشته باشید که در اینصورت موقع اضافه کردن er و est،‌ اy به i تبدیل می‌شود:

a piece of cakepretty, prettier, prettiest

happy, happier, happiest

funny, funnier, funniest

2- هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا هستند و به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند (مانند big)، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

fat, fatter fattest

big, bigger, biggest

sad, sadder, saddest

hot, hotter, hottest

 

ولی اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار بود، در این صورت حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

great, greater, greatest

 

3- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، اe خود را از دست می‌دهند:

blue, bluer, bluest

large, larger, largest

strange, stranger, strangest

 

مقایسه

1- صفت قیاسی همتراز: برای مقایسه افراد، مکان‌ها، اشیاء و …، وقتیکه هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته باشد از ساختارهای زیر استفاده می‌کنیم:

مثبت:
as + صفت + as

منفی:
not as + صفت + as
not so + صفت + as

 

  • I’m as happy as you.

 (من به اندازه تو خوشحال هستم.)

 

  • Chris is almost as tall as his father.

(کریس تقریباً به بلندی پدرش است.)

 

  • Our house is not as expensive as your house.

 (خانه ما به گرانی خانه شما نیست.)
 

  • A cheetah is not so dangerous as a lion.

(یوزپلنگ به اندازه شیر خطرناک نیست.)

 

2- صفت قیاسی تفضیلی: برای مقایسه دو شخص، دو چیز و … از صفت تفضیلی به همراه کلمه than استفاده می‌شود:

• She looks younger than my mother.

(از مادرم جوانتر به نظر می‌رسد.)

• I think writing is easier than speaking.

(گمان می‌کنم نوشتن از صحبت کردن راحت‌تر است.) 
 

• The man on the right is taller than the man on the left.

(مرد سمت راستی از مرد سمت چپی بلندتر است.)
 

3- صفت قیاسی عالی: برای مقایسه بیش از دو شخص یا دو چیز از صفت عالی استفاده می‌شود:

• He’s the oldest teacher in our school.

  • (او مسن ترین معلم مدرسه ماست.)

 

•  It must be the most expensive car in the world!

(این باید گرانترین اتومبیل جهان باشد!)