صفات

صفات (Adjectives) کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و … را بیان می‌کنند. صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی اینکه با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث بطور یکسان بکار می‌رود:

 • young man/woman
 • young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that می‌باشند که پیش از اسامی جمع به these و those تبدیل می‌شوند:

this book → those books 
that boy those boys

 

مکان صفات

صفت‌ها می‌توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

1- قبل از یک اسم:

good man, an old car, the green carpet

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

good young man,  the beautiful green carpet

 

2- پس از فعل be:

 • You are beautiful.
  (.شما زیبا هستید)
 • Sofie is fat.
  (.سوفی چاق است)
 • The bus is late.
  (.اتوبوس تاخیر دارد)

بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانند seem، look، become و stay می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

 • It looks interesting. (.جالب به نظر می‌رسد)

 • It is becoming sunny. (.هوا دارد آفتابی می‌شود)

 

3- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

 • the young  جوانان
 • the old  پیران
 • the dead  مردگان
 • the English  انگلیسی‌ها

(برای کسب اطلاعات بیشتر به موارد کاربرد حرف تعريف معين (the) مراجعه کنید.)

 

4- بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:

 

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret.

her past

kept

She

mad.

me

is driving

The noise

lucky.

myself

consider

I

angry.

him

made

Her behaviour

 

ترتیب صفات

می‌دانیم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معمولاً به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفت‌ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ جاگیری کلی آنها را یاد بگیرید:

 

 

6

جنس

5

ملیت

4

رنگ

3

سن

2
اندازه

1

بیان عقیده یا احساس

 

flower

 

 

yellow

 

 

beautiful

a

nurse

 

Indian

 

young

 

handsome

that

tables

wooden

 

 

 

big

 

those

cat

 

Persian

white

old

 

 

an