ضمایم پرسشی

ضمایم پرسشی پرسشهای کوتاهی هستند که به انتهای يک جمله (در انگليسی محاوره‌ای) افزوده می‌شوند.

به جملات زير دقت کنيد:

  • You are a teacher, aren’t you?

  (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)

  • John works hard, doesn’t he?

  (جان سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟)

در مثالهای بالا aren’t you و doesn’t he ضمايم پرسشی هستند.

 

قواعد ساختن ضمایم پرسشی

1- ضمايم پرسشی از دو کلمه ساخته می‌شوند: يک ضمير فاعلی پس از يک فعل کمکی:

 

ضمیمه پرسشی + جمله اصلی
isn’t   he?

Tom is a student,


2- فاعل آن با فاعل جمله اصلی مطابقت می‌کند:

  • Jim plays football, doesn’t he?

  • The students will be arriving soon, won’t they?

 

3- فعل کمکی آن با فعل کمکی جمله اصلی مطابقت می‌کند، با اين تفاوت که:

الف- اگر جمله اصلی مثبت باشد، «ضميمه پرسشی» منفی، و اگر جمله اصلی منفی باشد «ضميمه پرسشی» مثبت خواهد بود.

  • It wasn’t an interesting film, was it?

  • They will finish their job, won’t they?

  • You wouldn’t tell anyone, would you?

ب- اگر هيچ نوع فعل کمکی در جمله اصلی وجود نداشت از does، do و يا did (با توجه به زمان جمله) استفاده می‌کنيم:

  • ضمایم پرسشی He plays the piano, doesn’t he?

  • You look well today, don’t you?

  • You sold your car, didn’t you?