قیدها

از قیدها (adverbs) برای اضافه کردن اطلاعاتی به يک عبارت استفاده می‌شود. همچنين قیدها می‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يا قید ديگر نيز اطلاعاتی اضافه کنند که در اين صورت معرف (modifier) ناميده می‌شوند.

 

انواع قید

قيود اقسام مختلفی دارند که در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, …

  • The children are playing happily

(بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند.)

  • Snails crawl very slowly

(حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند.)

 

 

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, …

  • How long have you been waiting here?

(شما چه مدتی اينجا منتظر بوده‌ايد؟)

 

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, …

  • You can stay with us until then.

(تا آن موقع می‌توانيد با ما بمانيد.)

 

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, almost, enough, …

  • You are not old enough to go to school.

(به اندازه کافی بزرگ نشدی که به مدرسه بروی.)

 

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, …

  • Sometimes I write to him.

(گاهی به او نامه می‌نويسم.)

 


 

جای قیدها

سه جا يا مکان اصلی برای قيدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايی)

 

+ … عبارت فعلي فاعل قید
late. arrives she Sometimes

 

2- در ميانه جمله (ميانی):

الف) بعد از اولين فعل معين:
 

+ … بقيه عبارت فعلی قید اولين فعل معين فاعل
late. arrived always has She


ب) پس از فعل be:
 

+ … قید BE فاعل
late. always is She


ج) اگر فعل معينی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

+ … فعل مسندی قید فاعل
late. arrives sometimes She


3- در انتهای عبارت (پايانی):
 

قيد + … عبارت فعلی فاعل
sometimes. late arrives She

 

در جدول زير متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:

مثال مکان قيد نوع قيد
He never rives fast. پايانی حالت
We can stay there. پايانی مکان
I’ll see you tomorrow. پايانی زمان
This book is rather boring. میانی مقدار
I have never seen him before. میانی تکرار

 

یک نکته

گاهی اوقات ممکن است بيش از يک نوع قيد در انتهای جمله ظاهر شود. در اين صورت معمولاً ترتيب قرارگيری آنها در جمله بدين صورت خواهد بود:
1- قيد حالت  2- قيد مکان  3- قيد زمان
مثال:

  • You are driving too fast today. (به ترتيب قيود حالت و زمان)

  • Sit quietly here. (به ترتيب قيود حالت و مکان)

 

ساختار قيد

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قيدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قيدهايی که با اضافه کردن ly به يک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowly

brave → bravely

quick → quickly

2- قيدهايی که همان ساختار صفات را دارا هستند، يعنی هم می‌توانند به صورت قيد به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترين آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قيودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املايی

گفتيم که بسياری از قيدها با اضافه شدن ly به يک صفت ساخته می‌شوند. اما هميشه به اين سادگی نيست:

1- y در انتهای کلمه به i تبديل می‌شود:

gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → truly

due → duly

whole → wholly

 

3- در صفاتی که به able يا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گيرد:

probable → probably

possible → possibly

4- صفاتی که به يک حرف با صدا و يک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گيرند:

actual → actually

general → generally