چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟

1- انگيزه: مانند کسى باشيد که دوست دارد انگلیسی بياموزد.

2- دیکشنری: يک ديکشنری انگلیسی خوب تهيه کنيد.

3- اشتباه ممنوعاز اشتباهات پرهيز کنيد.

4- تلفظتلفظ اصوات انگلیسی و علائم فونتيک را ياد بگيريد.

5- وروديبا خواندن و شنيدن مکرر جملات، انگلیسی را در ذهنتان ماندگار کنيد.

 

 


How to Learn English Faster

Doing English with Julian