چرا شما به يک ديکشنري خوب نياز داريد؟ يک فرهنگ لغت خوب مهمترين چيزى است که براى فراگيرى زبان انگلیسی مورد نياز است. زبان‌آموزان موفق هميشه و به طور مرتب از دیکشنری هايشان استفاده مى‌کنند و بدين ترتيب ياد مى‌گيرند که چگونه از لغات تازه استفاده کنند.

يک دیکشنری خوب چه ويژگى‌هايى دارد؟ يک فرهنگ لغت خوب بايد: 

1- «انگليسي به انگليسي» باشد.

2- تلفظ هر کلمه را با علائم فونتيک نشان دهد.

3- براى هر لغت يک يا چند جمله نمونه ذکر کند.
 

 چطور از دیکشنری استفاده کنيم؟ در اين قسمت نحوه استفاده مؤثر از فرهنگ ها را خواهيد آموخت.
 

تهیه یک دیکشنری خوب
Dictionary: a book that contains a list of words in alphabetical order and explains their meanings, or gives a word for them in another language