فراگیری تلفظ ها
 

چرا فراگيري تلفظ كلمات براي زبان‌آموزان الزاميست؟  زيرا اولين و مهمترين چيزي است كه افراد براي قضاوت در مورد مهارت شما در زبان انگليسي به آن توجه مي‌ كنند. شما بايد آن را به خوبي فرا بگيريد، حتي اگر گمان مي‌ كنيد كه خيلي خوب مي‌ توانيد به انگليسي صحبت كنيد.
 

چگونه تلفظ انگلیسی را فرا بگيريم؟  شما بايد:

1- تلفظ همه اصوات انگلیسی را به درستي فرا بگيريد. اصوات انگليسي و علائم فونتيك بين‌المللي (IPA) در يك جدول نشان داده شده‌ اند. شما مي‌ توانيد به نمونه‌ هاي ضبط شده‌ي همه‌ي اصوات انگليسي گوش دهيد.

2- علائم فونتيک را ياد بگيريد. علائم فونتيك سیستمی براي نوشتن تلفظ كلمات انگلیسی است. اين علائم اغلب به صورت IPA نوشته می شوند.

3- تلفظ هر كلمه‌ اي را كه به كار مي‌ بريد ياد بگيريد. در همه ديكشنری های خوب علائم فونتیک براي تمامی كلمات آورده شده است.

pronunciation power

همه علائم فونتیک (IPA) را یاد بگیرید!