زمان حال ساده

زمان حال ساده يکی از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسی مي‌باشد که برای مقاصدی از جمله برای بيان عملی که هميشه تکرار می‌شود، مانند يک عادت يا رسم، استفاده می شود.

زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده یا برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند و نیز برای بيان عادت يا شرايطی در گذشته استفاده می شود.

زمان های مربوط به آینده

ساختار در زبان انگليسی برای بيان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير می‌بينيد: will + verb از فعل کمکی will برای نشان دادن زمان آینده در جهت‌های زير استفاده می‌شود: الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:  (فردا هوا بارانی…

زمان حال کامل

از زمان حال کامل برای بيان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد استفاده می شود. یا برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در گذشته روی داده و به پايان رسيده است، اما آثار آن هنوز محسوس است.

زمان گذشته کامل

ما از زمان گذشته کامل استفاده مي‌کنيم تا نشان دهيم عملي پيش از عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کامل است.