Feel like doing something

Feel like (doing something)

خواستن
 

I don’t want to stay home again tonight, I feel like doing something.

من نمی‌خوام امشب دوباره خونه بمونم، من می‌خوام یه کاری بکنم.

feel like

I feel like going to a bar.  »Listen

دلم میخواد به یه بار بروم.

womna feel like

Today I don’t feel like doing anything.

امروز اصلا دلم نمی خواد هیچ کاری بکنم.

 

feel like doing