تفاوتهای تلفظ W و V

نحوه تلفظ W

برای ایجاد صدای “W” لب های خود را به شکل یک دایره کوچک در بیاورید. سپس آنها را به اندازه کافی جلو بیاورید، تا به دندان شما برخوردی نداشته باشد. اجازه ندهید قسمت پشتی زبان شما با سقف دهان برخورد کند. در حالیکه تارهای صوتی لرزان هستند هوا را به بیرون برانید.

 

تمرین تلفظ W

 1. زبان پیچان!

  عبارتهای زیر را گوش کنید و سپس تکرار کند:

  Woolen vests for wailing wolves are worn in the vast woodlands.

  Wise women don’t walk in the woods while wolves wander.

 2. تمرین مکالمه

  I’ve waited a long time for this vacation.

  Well, I have too. That’s why I want to wander around Mount Vesuvius for a while.

  Wait a minute. Mount Vesuvius will be a real waste of time.

  What are you saying?! It’s one of the world’s most wonderful spots.

  Why don’t we visit Washington or Las Vegas instead?

  I never want to visit the United States. It’s way too expensive.

  You’re right. I wonder what Asia would be like.

  Asia? Now there’s a clever idea.

  How about Taiwan?

  Taiwan would be wonderful.

 

نحوه تلفظ V

ما با قرار دادن دندانهای بالا روی لب تحتانی و دمیدن هوا از بین دندانها صدای “v” را تلفظ می کنیم. با استفاده از این روش می توانیم صدای “f” را نیز ایجاد کنیم اما تفاوت بین ایجاد صدای “v” و ایجاد صدای “f” در این است که با “v” از صدای گلوی خود استفاده می کنیم. اگر دست خود را بر روی گلوی خود قرار دهید، هنگام تلفظ “v” حرکت یا ارتعاشی را احساس کنید. اما هنگام تلفظ “f” چنین چیزی را احساس نمی کنید. تمرین صدای “v” هنگام نگاه به آینه بسیار مفید است. شما وقتی صدای “v” را ایجاد می کنید باید بتوانید دندانهای بالایی خود را در حالیکه روی لب پایینی قرار گرفته اند ببینید.

 

تمرین تلفظ V

در اینجا چند مکالمه برای تمرین تلفظ صدای “v” آورده شده است. بعد از شنیدن آنها را تکرار کنید. مواظب باشید در دیالوگ اول تلفظ V و W را با هم اشتباه نکنید!

Dialogue 1

I am going to the village near the river to buy some very tasty vegetables.

What vegetables will you buy?

Seven pumpkins, twelve potatoes and several cucumbers. I might even buy some radishes.

When are you leaving to go to the village?

In five minutes. I think I will also buy some flowers to go in my new vase.

Ok, but don’t forget that we have to vote today. I believe the polls close in five hours. It is vital that we don’t forget.

Oh yes, you are right. I never want to forget to vote. I will leave the village in plenty of time.

After we vote, I will have a violin lesson. I love playing violin.

 

Dialogue 2

How did you avoid a parking violation?

I parked my vehicle in a vacant lot.

 Don’t they ever check there?

Never. Not even in the most severe crackdowns.

You’re lucky. I’ve been cited five times.

Take my advice. Get a validated parking sticker.

 


دیکشنری کمبریج